Duurzaamheid in detail

Koeien eten dagelijks ongeveer 40 kilo gras, 15 kilo mais en 5 kilo krachtvoer. Het krachtvoer bestaat voor een deel uit soja. Alle soja die wordt ingekocht voor het veevoer van de koeien die onze melk maken, komt uit Europa of is RTRS gecertificeerde soja. Er wordt geen veevoer verbouwd op niet-agrarisch land zoals bijvoorbeeld natuurgebieden.
Het veevoer dat een boer inkoopt veroorzaakt een uitstoot van 1788 gram CO2-equivalent per kilo kaas. 

Weidemelk

Onze kaas bestaat grotendeels uit weidemelk. Dat betekent dat de koeien die de melk maken voor onze kaas minimaal 120 dagen per jaar 6 uur de wei in gaan.

Dierenwelzijn

Gedurende hun leven hebben de koeien vrij toegang tot water en voer. Het couperen van staarten is niet toegestaan.
Op alle Nederlandse melkveehouderijen vinden regelmatig externe controles plaats op de gezondheid en het welzijn van de dieren. Dit gebeurt o.a. door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en door veeartsen.

Dierenwelzijn van kalfjes

Kalfjes worden vaak onthoornd zodat ze elkaar niet kunnen verwonden. Het is voor Nederlandse veehouders verplicht om naast verdoving ook langwerkende pijnstilling toe te passen bij het onthoornen van kalfjes. 

Antibioticagebruik

Alle melk voor onze kaasmerken komt uit Nederland. In Nederland mogen melkveehouders niet preventief antibiotica toedienen, maar alleen als een dier ziek is en indien voorgeschreven en toegediend door een dierenarts. Alleen onder bepaalde voorwaarden mag een veehouder zelf antibiotica toedienen die een dierenarts heeft voorgeschreven en deze op voorraad houden. Naleving hiervan wordt gecontroleerd door Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Kijk voor meer informatie op de website van RVO. 
Om antibioticaresistentie te voorkomen, wordt voor ieder melkveebedrijf door de dierenarts een bedrijfsbehandelplan voor antibiotica gemaakt. Het antibioticagebruik wordt op alle boerderijen waar onze melk vandaan komt gemonitord. Als een koe behandeld wordt met antibiotica, wordt deze melk niet aan de fabriek geleverd. Ook nadat de kuur klaar is, gaat de melk van deze koe een bepaalde tijd niet naar de fabriek. Om er voor te zorgen dat melk met antibioticaresten niet wordt verwerkt, wordt rauwe melk intensief gecontroleerd. Voordat de melk uit de melkwagen de zuivelfabriek ingaat, wordt een monster genomen. Als er antibioticaresten in zitten, wordt de melk vernietigd. Onze kaas bevat dus geen antibiotica.

Natuur en milieu

Op een melkveehouderij vindt uitstoot plaats van de broeikasgassen methaan, lachgas en koolstofdioxide. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de spijsvertering van de koe en de mest. Deze broeikasgassen hebben in verschillende mate effect op de opwarming van de aarde. Om ze op te kunnen tellen, worden ze allemaal teruggerekend naar CO2-equivalenten. Op de boerderijen die onze melk leveren, vindt een gemiddelde uitstoot plaats van 4173 gram CO2-equivalent per kilo kaas.

Watergebruik

Koeien drinken zo'n 100 liter water per dag. Gelukkig is al onze melk afkomstig van melkveehouderijen die in gebieden zitten met een laag risico op waterschaarste. Onze melk komt namelijk van Nederlandse melkveehouderijen.

Biodiversiteit op en rond de weide

Alle melk voor onze kaas is afkomstig van melkveehouderijen die op de boerderij de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij doen.  Klik voor meer informatie over de biodiversiteitsmonitor. Met deze biodiversiteitsmonitor wordt de positieve en negatieve invloed op biodiversiteit in kaart gebracht. Op basis van deze biodiversiteitsbeoordeling is op al deze melkveehouderijen een locatiespecifiek biodiversiteitsplan geïmplementeerd. Melkveehouders die zich actief inzetten voor het behoud van soorten, natuur en landschap worden financieel beloond door de zuivelcoöperatie via het programm Foqus Planet.

Vermindering kwaliteit bodem en water door overbemesting

Door overbemesting vindt verzuring van de bodem plaats en vervuiling van het grond- en oppervlaktewater. Alle boeren die onze melk leveren hebben een verantwoord beleid voor het gebruik van meststoffen. Dit is verplicht voor alle Nederlandse melkveehouders. Controle op de naleving vindt plaats door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Voor meer informatie zie de website van RVO  en de website van NVWA.

Luchtkwaliteit en uitstoot van ammoniak

De boeren die onze melk leveren, passen technieken voor emissiereductie toe om de luchtkwaliteit op en rond de boerderij te verbeteren. 
Ammoniak in de lucht is uiteindelijk schadelijk voor grond-, oppervlaktewater en biodiversiteit. Bij de mestopslag en tijdens het bemesten van het land reduceren boeren de ammoniakuitstoot. Dit is verplicht vanuit de Nederlandse regelgeving voor zuivel en alle melkveehouderijen die onze melk leveren, staan in Nederland. Voor meer informatie zie de website van infomil.

Grondgebonden veehouderij / kringlooplandbouw

Westland Kaas is voorstander van kringlooplandbouw (grondgebonden landbouw) waarbij het veevoer van het bedrijf zelf of uit de directe regio komt en ook de geproduceerde mest op het bedrijf zelf of in de directe regio wordt gebruikt.

Kaasproductie

Uitstoot CO2

Bij de productie en verwerking van onze  kaas vindt relatief weinig uitstoot van CO2-equivalenten per kilo kaas plaats.
Als voorbeeld zie je hieronder de uitstoot voor Maaslander:
Kaasproductie: 169 gram 
Rijpen: 17 gram 
Productie verpakkingsmateriaal: 12 gram
Verpakkingsproces: 67 gram
Distributiecentrum: 14 gram
Transport: 75 gram 
Het vervolgens gekoeld houden bij de retail en de consument veroorzaakt relatief meer CO2-uitstoot:
Retail: 412 gram
Consument: 206 gram 
Afvalverwerking: 12 gram
Bij de veehouderij vindt de meeste broeikasgasuitstoot plaats. Van veehouderij t/m transport is de uitstoot tussen de 6 en 6,5 kg kaas CO2-equivalent per kilo Maaslander kaas.

Natuurlijke ingrediënten

Wij focussen op het elimineren van natriumnitraat E251, kleurstoffen (caroteen E160a en annatto E160b) en natamycine (een schimmeldodend middel in de korst).

Keurmerk

Onze kaas bestaat uit 100% weidemelk. Dit is een onafhankelijk keurmerk van de Stichting Weidegang. Dat betekent dat de koeien die de melk maken voor de kaas van Maaslander en Old Amsterdam minimaal 120 dagen per jaar 6 uur de wei in gaan.

Stichting Westland Familiefonds

"Soms moet je het gewoon doen"

Het Westland Familiefonds brengt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op diverse manieren in praktijk. Lokaal en regionaal steunen we kleinschalige culturele en maatschappelijke doelen met het vrijmaken van tijd en financiële middelen. Een aantal keren per jaar besteden we daarom met alle werknemers en familieleden van Westland tijd aan maatschappelijke instellingen, door tastbare activiteiten met of voor deze groepen mensen te organiseren.